Steun Europese scenaristen en regisseurs: teken deze petitie!

Wil je blijven genieten van een divers Europees aanbod aan films en televisieseries? Onderteken dan nu deze petitie! Ze ijvert voor een fair vergoedingssysteem voor makers voor het online gebruik van hun werken in Europa. Het belang van dit onvervreemdbaar vergoedingsrecht kan u in deze flyer lezen. Michaël R. Roskam, Jan Verheyen, Hans Herbots, Bavo […]

lees het artikel

Eindelijk duidelijkheid voor freelance journalisten: 50% rechten – 50% loon

De Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën heeft in een recente beslissing gezegd dat freelance journalisten de helft van hun vergoeding kunnen aangeven als auteursrechten. Ze sloot met de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse uitgevers een akkoord over de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten door zelfstandige journalisten aan uitgevers en […]

lees het artikel

Invoering panoramavrijheid in het auteursrecht

Wie heeft nog geen toeristische foto voor het Atomium zien passeren op Facebook of Instagram? Tot voor kort was dit niet mogelijk zonder toestemming van de architect of diens erfgenamen. Het plaatsen van foto’s van auteursrechtelijk beschermde werken op sociale media kon niet en vormde bijgevolg een inbreuk op het auteursrecht van de auteur. Hier […]

lees het artikel

Auteursrechten en fiscaliteit

  Moeten naburige rechten onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen voor werknemers volgens het Hof van Cassatie?Deze vraag diende het Hof van Cassatie te beantwoorden in haar arrest van 15 september 2014.De feiten waren de volgende : Volgens de RSZ moet een werkgever sociale lasten betalen op de naburige rechten die zij uitbetaalt aan haar acteurs (werknemers) […]

lees het artikel

Download de brochure met de nieuwe auteurswet

Het stond al geruime tijd op de agenda en er gingen ettelijke vergaderingen en overlegsessies aan vooraf, maar sinds 12 juni 2014 is het zover. De Belgische auteurswet van 30 juni 1994 werd aangepast en maakt voortaan deel uit van het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald van Boek XI, waarin de meeste artikelen van de […]

lees het artikel

Gereglementeerde boekenprijs: constructief cultuurbeleid zonder subsidies

De regeerverklaring van de Vlaamse regering bevat voor de boekensector een hoopgevende passage: “We voeren een gereglementeerde boekenprijs in om de boekensector ademruimte te geven om te blijven investeren in een rijk en divers boekenaanbod”. Een jarenlange strijd lijkt daarmee afgerond. In navolging van landen als Frankrijk, Nederland, Duistland, Oostenrijk… zal Vlaanderen een belangrijk instrument […]

lees het artikel

Zijn boeken out/oud voor digikids?

Onderzoek op een voldoend grote steekproef naar leesgedrag en leesattitude binnen vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12 jaar is er weinig gebeurd. Professor Jan Van Coillie, hoogleraar aan de letterenfaculteit van de HUB/KULeuven heeft samen met zijn studenten 1.277 volledig ingevulde vragenlijsten van 9 tot 12-jarigen van de huidige digitale generatie ontleed en […]

lees het artikel

Stem en kies voor kunst!

Kunst en cultuur maken onlosmakelijk deel uit van het leven van elke mens en van onze hele samenleving. Op ontelbare momenten worden we er – vaak onbewust – mee geconfronteerd. Je kan kunst vergelijken met frisse lucht: we ademen het permanent in en net daardoor zijn we ons er niet van bewust; het is slechts […]

lees het artikel

Teken de petitie

In Europa geraken kunst en cultuur verstikt. Ze worden vermarkt. Het beleid snoeit in de publieke cultuurinvesteringen. De kreet weerklinkt dat cultuur toch maar een overbodige luxe is. Alsof kunst en cultuur niet van en voor iedereen zijn, even nodig als water en energie, even nodig als brood. Eerst was er de stofkam. Toen kwam […]

lees het artikel

De nieuwe auteurswet ligt ter stemming voor

Dinsdag 11 maart is de nieuwe auteurswet goedgekeurd in de commissie bedrijfsleven van de Kamer. Lees hier het verslag Vorige week woensdag volgde de eerste bespreking in de Senaat die vandaag zal worden verder gezet. Morgen vindt in de plenaire vergadering van de kamer de bespreking plaats. Overmorgen wordt er gestemd. De stemming in de […]

lees het artikel