Controlemechanismen

Interne controle

De Raad van Bestuur van deAuteurs krijgt op elke vergadering een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde inningen en uitbetalingen, de lopende dossiers. Om de drie maanden worden het budget en de uitgaven bekeken.

De Belgische bedrijfsrevisor verifieert jaarlijks niet alleen de inningen en verdelingen, maar ook de besteding van de culturele actie. De Algemene Vergadering van de leden die in België wonen spreken zich elk jaar uit over de gedetailleerde verslagen van de Raad van Bestuur den directeur.

Externe controle

In de loop van het vorige decennium werden meerdere wetsvoorstellen neergelegd met het oog op een betere omkadering van de beheersvennootschappen – geen enkele werd goedgekeurd. Op 1 februari 2008 heeft een werkgroep van de Raad voor de Intellectuele Eigendom zich eindelijk gebogen over het ontwerp van 11 mei 2006. Het wetsontwerp heeft daarna een aantal opmerkelijke verbeteringen ondergaan en kon voor de finale stemming in het Parlement worden afgerond tijdens een onderhandeling tussen het kabinet van minister Van Quickenborne en de vertegenwoordigers van de beheersvennootschappen. De nieuwe wet is in werking getreden op 1 april 2010. Helaas kunnen we niet spreken van een vereenvoudiging van procedures: de druk die nu op de administratie en boekhouding wordt gelegd is gevoelig gestegen.

deAuteurs is de eerste beheersvennootschap die volledig voldoet aan de nieuwe vereisten van deze reglementering. zal onvermijdelijk een aantal veranderingen met zich meebrengen in de manier van werken van beheersvennootschappen.

Werking

De afgevaardigde van de minister (controledienst van de beheersvennootschappen van het Ministerie van Economie) ontvangt jaarlijks alle informatie over de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het geheel van de rekeningen. Op basis van deze gegevens publiceert de afgevaardigde een jaarlijks rapport.

De fiscus en de administratie van de BTW onderzoeken die aspecten die hen aanbelangen.

De kost van deze controle in België komt overeen met de interne administratieve activiteit van één voltijdse werknemer per jaar. Een speciale heffing van 0,2% op de inningen wordt in rekening gebracht om deze controle in werking te stellen.