Innings-en tariferingsregels

Download de Innings- en tariferingsregels

 

 

1. Algemene regels inzake tarifering

 

Artikel een  

Huidig algemeen reglement betreffende de tarieven wordt bepaald door de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van het recht van de auteurs-vennoten en hun mandanten om hogere individuele tarieven vast te leggen in domeinen waar er sprake is van een individueel beheer en waar geldige akkoorden deze hypothese voor een beperkte termijn niet zouden uitsluiten.

Eventuele wijzigingen aan deze voorwaarden worden vermeld in het jaarverslag dat voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering.

 

Artikel twee 

Huidige algemene inningsregels worden meegedeeld aan de auteurs-vennoten overeenkomstig overeenkomstig artikel XI.266 WER (vroeger artikel 70 AW) ,  aan mandanten, gebruikers, die deze aanvragen en die een manifest belang kunnen rechtvaardigen. Aanvragen kunnen niet anoniem zijn.

Zij worden meegedeeld aan de Controledienst van de beheersvennootschappen, overeenkomstig artikel XI.270 WER ( vroeger artikel 75 AW).

 

Artikel drie

De Vennootschap stelt tarieven of tarifaire principes vast op een billijke en niet-discriminatoire wijze en dit voor alle exploitatiewijzen die door de Vennoten fiduciair werden afgestaan.

Tarifaire minima kunnen worden bepaald wanneer de raad van bestuur dit noodzakelijk acht voor de bescherming van de belangen van auteurs en mandanten.

Deze minima worden dan aan de auteurs-vennoten en mandanten opgelegd.

Voor exploitatievormen die door wettelijke tarieven gedekt worden, bepaalt de vennootschap noch de tarieven, noch de tarifaire principes, maar indien nodig beroept ze zich op de wet en besluiten die eruit voortvloeien.

 

Artikel vier

De tarieven of tarifaire principes garanderen aan de auteurs en mandaten de best mogelijke vergoeding voor de exploitatie van hun repertoire, en tegelijkertijd streven ze naar de opbouw van billijke, duurzame en serene relaties met gebruikers.

De tarieven of tarifaire principes moeten rekening houden met zowel de individuele als de collectieve belangen, op korte en lange termijn, van de auteurs-vennoten en mandanten. Deze mogen geen blijvend, significant en ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen gebruikers creëren.

In de mate van het mogelijke, baseren deze zich op de reële economie van de exploitatie van de werken, onverminderd het recht minima te bepalen teneinde exploitaties onder de vorm van «dumping» of cross-subsidiation te vermijden ten nadele van auteurs-vennoten en mandanten.

 

 

Artikel vijf 

Behoudens in geval dat een forfait gerechtvaardigd is, linken de tarieven of tarifaire principes, op een proportionele manier de vergoeding van de auteur-vennoot en mandanten aan de verschillende economische basissen die gegenereerd worden door de exploitatie van de repertoires.

Deze tarieven zijn, behoudens andersluidend contractueel beding, gebaseerd op  het geheel van de bedragen, BTW niet inbegrepen (opbrengst van de exploitaties, subsidies, publiciteit, sponsoring, voordelen van welke aard dan ook, enz…) die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de exploitatie van de repertoires van de vennootschap.

De tarieven houden eveneens rekening, in de mate dat dit identificeerbaar is, met het reële of voorziene gebruik van de repertoires, zowel in kwaliteit als kwantiteit.

De tarieven mogen rekening houden met de professionele of amateuristische aard van de gebruiker, eveneens in gevallen waar de auteur-vennoot of mandant zelf de acteur of de voornaamste beneficiaris van de productie en exploitatie van zijn werk is.

 

Artikel zes

Tarieven of tarifaire principes bepaald of gecontracteerd door derden met betrekking tot de exploitatie van werken waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de vennootschap door de auteurs-vennoten en de mandanten zijn niet tegenstelbaar aan de Vennootschap, en dit zelfs als ze hierover werd geïnformeerd.

 

Artikel zeven

Tarieven of tarifaire principes van de vennootschap worden bekendgemaakt per categorie van werk en per exploitatievorm.

 

Artikel acht

Wanneer de Vennootschap beslist om de materiële handelingen betreffende de inning, documentatie en voorbereiding van de verdeling aan SACD, Scam, SOFAM of  aan een andere beheersvennootschap uit te besteden, zijn de tarieven en tarifaire principes van haar mandataris van toepassing mits uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap en behoudens een verschillend schriftelijk akkoord omtrent een specifieke categorie van werken of exploitaties.

De Vennootschap blijft hoofdelijk aansprakelijk zolang de mandataris handelt.

Vragen betreffende de toepassing en de wijziging van deze tarieven en principes zijn bepaald in het mandaat dat de Vennootschap bindt met SACD, Scam, SOFAM of elke andere vennootschap.

 

Tariferingsregels per exploitatiewijze

 

Bij de aanvang van haar activiteiten zal deAuteurs hiernavolgende tarieven hanteren. Deze tarieven zijn algemene tarieven en de mogelijkheid bestaat om via algemene of individuele contracten af te wijken van deze tarieven.

Bovendien moet ook worden vermeld dat deze tarieven gelden in geval van medewerking. In geval van niet-medewerking, zoals bijv. in het geval van een exploitatie zonder toestemming of bij gebrek aan betaling of  in geval van niet-medewerking aan de reporting zullen deze tarieven worden verhoogd (sancties).

 

1.1. Reprografie en leenrecht

Wettelijk vastgelegde tarieven via Reprobel.

 

1.2. Literair en e–boek

Literaire auteurs (in de ruime betekenis van het geschreven woord) kunnen aan deAuteurs de opdracht geven om de contractonderhandeling voor een manuscript te voeren en vervolgens de daaruit voortvloeiende royalty’s te beheren. Bij contractonderhandelingen hanteert deAuteurs de adviestarieven die door de opstellers in de bijlage van het modelcontract (onderhandeld door de Vlaamse Auteursvereniging en de Vlaamse Uitgevers Vereniging) voorzien werden. Deze tarieven werden als volgt vastgesteld:

Paperback en gebonden uitgave:

tot 4.000 ex: 10-12,5% op de verkoopprijs

tot 10.000 ex: 10-15% op de verkoopprijs

tot 100.000 ex: 15% op de verkoopprijs

> 100.000 ex: 17,5% op de verkoopprijs

 

Pockets

tot 30.000 ex: 8% op de verkoopprijs

> 30.000 ex: 10% op de verkoopprijs

E-boeken

15-20% op de exploitatie-inkomsten

 

1.3. Podiumkunsten  

Deze basistarieven staan los van eventuele rechten of vergoeding die als schrijfpremie geldt of uitbetaald is voor het schrijven in opdracht.

Voor professionele exploitaties wordt het basistarief berekend op de brutorecette per voorstelling en bedraagt 12% (exclusief BTW) voor dramatische werken en choreografieën en 12.25% (exclusief BTW)voor lyrisch werk. Bij het tarief wordt een gegarandeerd minimum per voorstelling vermeld, dat is vastgelegd en toegewezen aan de organisator in functie van de zaalcapaciteit, de subsidies, sponsoring en ticketprijzen. Gaat het om een aankoop, een coproductie, -realisatie of -financiering, of enige andere vorm die een minimale recette veronderstelt, dan kan dit in rekening worden genomen om het gegarandeerd minimum te bepalen. Worden ook contractueel vastgelegd: een minimum aantal voorstellingen binnen een welbepaalde termijn,  een schadeloosstelling bij afgelasting van elke opvoering die dit aantal vermindert alsook een schadeloosstelling bij afgelasting van het totaal aantal opvoeringen,  en een termijn waarbinnen deze schadeloosstelling moet worden vereffend.

Voor regie worden de rechten bovenop de auteursrechten van het opgevoerde werk berekend.

Onder “brutorecette” wordt verstaan, het geheel aan brutobedragen, zonder uitzondering, inclusief taksen, maar exclusief BTW die toekomen aan de debiteur van de vergoeding of aan een derde die verbonden is aan de opvoering van een werk. In de brutorecette zitten ook de plaatsen die de organisator contractueel afstaat aan derden, voor sponsoring of andere redenen. Deze plaatsen moeten in de recetteopgave worden vermeld met de waarde van de verkoopprijzen voor gelijkwaardige plaatsen tijdens de opvoering.

Voor opvoeringen door amateurgezelschappen geldt voor zalen met meer dan 300 plaatsen als basistarief het inningspercentage van 12.6% (exclusief BTW) op de brutorecette. Voor zalen tot 300 plaatsen, zijn specifieke tarieven van toepassing, die worden meegedeeld bij de toestemming, los van ticketopbrengst of inning op recette. Indien geen opvoeringen plaatsvinden of een voorstelling geannuleerd werd, terwijl de toestemming werd verleend aan het gezelschap, wordt het voorafbetaalde gegarandeerd minimum beschouwd als definitief verworven garantiebedrag voor de auteur. Wanneer geen voorafbetaling heeft plaatsgevonden, wordt een gelijkwaardig garantiebedrag uitbetaald.

 

1.4. Audiovisuele mediadiensten 

Onder audiovisuele mediadienst moet worden verstaan: een dienst die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten, met als hoofddoel de levering aan het algemene publiek van programma’s ter informatie, vermaak of educatie via elektronische communicatienetwerken. Bedoelde audiovisuele mediadiensten zijn televisiediensten of radiodiensten, waar deAuteurs uitzendrechten zal innen voor de exploitatie van haar repertoire.

Hierna vermelde tarieven van uitzendrechten zijn van toepassing op de televisie- en radiodiensten ongeacht hun netwerk van uitzending.
Hierna vermelde tarieven bevatten geen vergoeding voor de distributie van de mediadiensten, die het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke tarifering.

Het tarief bestaat uit een inningspercentage, al dan niet variabel en een inningsgrondslag.

De geïnde som staat in verhouding met de totale inkomsten van de zenders, ongeacht of deze inkomsten afkomstig zijn van een overheidsdotatie, abonnementen, publiciteit of sponsoring.

Het bedrag dat deAuteurs jaarlijks op die manier int, wordt verdeeld onder alle rechthebbende leden van wie de werken in het betrokken jaar en door de betrokken zenders zijn uitgezonden.

 

Het inningspercentage 

Is verbonden aan verschillende parameters, waaronder het volume van gebruik van het repertoire, de specifieke eigenschappen van het gebruikte repertoire op de mediadienst, de gevraagde garantie, de kwaliteit van de aangeleverde documentatie, de eigenschappen van de

Mediadienst (haar marktaandeel, uitzendscherm, enz. ) de gevraagde exploitaties.

 

Inningsgrondslag :
Het zakencijfer van de recettes die worden gegenereerd uit publicatie, abonnementen op betaaltelevisie, betoelaging, sponsoring, verminderd met de regiekosten (die geplafonneerd worden volgens wat nationaal gebruikelijk is).

 

Uitzonderlijke gevallen :

Er kan worden rekening gehouden met:

De plaats van de mediadienst binnen de exploitatieketen

Het ‹premium› karakter

De individuele exploitatie of exploitatie binnen een boeket

De investeringen mbt creatie en productie op het vlak van repertoires

De voorkeur van de zender om te werken met minutaire tarieven of geïndexeerde forfaits, met het oog op administratieve vereenvoudiging.

Het publiek domein

 

Contract voor multi-exploitaties

 

Op vraag van de gebruiker kan een contract met een of meerdere multirepertoiretarieven besproken worden volgens de specifieke behoeften van degene die de rechten exploiteert.

 

1.5. DVD/Blu-ray

6.1% op de public price to dealer (ppd).

 

 

 

2. Algemene regels inzake inning 

 

Artikel een

Huidige algemene inningsregels worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Eventuele wijzigingen aan deze regels worden vermeld in het jaarverslag dat voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering.

 

Artikel twee

Huidige algemene inningsregels worden medegedeeld aan de auteurs-vennoten overeenkomstig artikel 70 van de auteurswet,  aan mandanten, gebruikers, die deze aanvragen en die een manifest belang kunnen rechtvaardigen. Aanvragen kunnen niet anoniem zijn.

Zij worden medegedeeld aan de Controledienst van de beheersvennootschappen, overeenkomstig artikel 75 van de auteurswet.

 

Artikel drie

De Vennootschap stelt de algemene inningsregels vast op een billijke en niet-discriminatoire wijze en dit voor alle exploitatiewijzen die door de Vennoten fiduciair werden afgestaan.

 

Artikel vier

De algemene inningsregels garanderen aan de auteurs en mandaten de best mogelijke vergoeding voor de exploitatie van hun repertoire, en tegelijkertijd streven deze naar de opbouw van billijke, duurzame en serene relaties met gebruikers.

Deze moeten rekening houden met zowel de individuele en collectieve belangen, op korte en lange termijn, van de auteurs-vennoten en mandanten. Deze mogen geen blijvend, significant en ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen gebruikers creëren.

 

Artikel vijf

In de mate van het mogelijke, baseren deze zich op de reële modaliteiten van exploitatie van de werken en op het principe van administratieve vereenvoudiging, onverminderd het recht regels en controles te kunnen bepalen teneinde exploitaties en gedragingen te vermijden die de belangen en de bekendheid van auteurs-vennoten en mandanten in het gedrang kunnen brengen.

 

Artikel zes 

De inningsregels bepaald of gecontracteerd door derden met betrekking tot de exploitatie van werken waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de vennootschap door de auteurs-vennoten en de mandanten zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, en dit zelfs als ze

hiervan werd geïnformeerd.

 

Artikel zeven

Inningsregels van de vennootschap worden bekend gemaakt.

 

 Artikel acht

Wanneer de Vennootschap beslist om de materiële handelingen betreffende de inning, documentatie en voorbereiding van de verdeling aan SACD, Scam, SOFAM, of aan een andere beheersvennootschap uit te besteden, zijn de inningsregels van haar mandataris van toepassing mits uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap en behoudens een verschillend schriftelijk akkoord dat werd overeengekomen omtrent een specifieke categorie van werken of exploitaties.

De Vennootschap blijft hoofdelijk aansprakelijk zolang de mandataris handelt.

 

 

Inningsregels per exploitatiewijze 

2.1. Podiumkunsten 

De vergoedingen zijn verschuldigd vanaf het verlenen van de toestemming en opeisbaar vanaf het ogenblik van de opvoering.

In toepassing van artikel XI.202 WER ( vroeger artikel 32 AW) , stuurt de debiteur spontaan en 7 dagen na de opvoering een recetteopgave naar deAuteurs, met name een met bewijsstukken gestaafde staat van zijn bruto ontvangsten en een duidelijke vermelding van het aantal ingenomen plaatsen (per categorie). De debiteur betaalt binnen de 7 dagen na de ontvangst van de factuur van deAuteurs, de verschuldigde vergoeding, verhoogd met het op dat moment van toepassing zijnde BTW-tarief.

De debiteur is altijd verplicht om in te gaan op het (schriftelijke) verzoek van deAuteurs om deze gegevens per opvoering door te geven aan deAuteurs. deAuteurs behoudt zich het recht voor om onmiddellijk de verschuldigde vergoeding te innen bij de debiteur of op de plaats van de opvoering, wanneer zij veronderstelt dat dit in het belang is van de auteur.

Alle documenten die toelaten de recette te controleren, blijven tot vijf jaar na de voorstelling ter beschikking van deAuteurs.

In de recetteopgave kan maximaal 10 % van het totale aantal ingenomen plaatsen als gratis plaatsen vermeld staan, behalve bij uitdrukkelijke afwijkingen als premières, volgens de beroepsgebruiken. Elke vrijkaart boven dat plafond wordt meegeteld in de recette als een betaalde plaats van dezelfde categorie.

Wanneer de recetteopgaven niet worden teruggestuurd, neemt deAuteurs aan dat alle plaatsen ingenomen werden. Deze modaliteiten gelden echter niet voor opvoeringen door amateursgezelschappen die een voorafbetaling van het gegarandeerd minimum correct hebben uitgevoerd.

 

2.2. Audiovisueel 

De inningsregels worden vastgelegd
• hetzij in het contract met de gebruikers
• hetzij in de algemene voorwaarden op de achterzijden van de factuur

 

Download de Innings- en tariferingsregels

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email