De nieuwe auteurswet ligt ter stemming voor

Dinsdag 11 maart is de nieuwe auteurswet goedgekeurd in de commissie bedrijfsleven van de Kamer.
Lees hier het verslag

Vorige week woensdag volgde de eerste bespreking in de Senaat die vandaag zal worden verder gezet. Morgen vindt in de plenaire vergadering van de kamer de bespreking plaats. Overmorgen wordt er gestemd. De stemming in de Senaat is voorzien voor volgende week.
Vervolgens is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De tekst van het ontwerp en de memorie van toelichting is raadpleegbaar op de website van de Senaat (zie: >>Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden – 25/03/2014 – namiddag – agenda – punt 6) en de Kamer

Tijdens de besprekingen in de Kamer en Senaat pleitte Minister Vandelanotte voor een sterke auteurswet, die aangepast kan worden aan de huidige economische en digitale realiteit. Met deze nieuwe wet beoogt men meer transparantie te creëren over het auteursrecht dat door de consument wordt betaald, evenals duidelijkheid te scheppen over de vergoedingen die auteurs, producenten,etc. krijgen voor de exploitatie van hun werk.

Ook transparantie bij de beheersvennootschappen staat hoog op de agenda.  De wet nodigt ook uit tot een dialoog tussen partijen. Minister Vande Lanotte benadrukt de noodzakelijkheid van een dergelijke dialoog om de constante (technologische)vernieuwing bij te houden.

Zoals jullie reeds konden lezen in ITems (pagina 10) is deAuteurs nauw betrokken geweest in de onderhandelingen met de audiovisuele producenten over deze nieuwe regelgeving. Een compromis werd vanwege de te korte tijdspanne helaas niet bereikt, maar het ontwerp dat nu op tafel ligt, voorziet een stok achter de deur voor de onderhandelaars.

Deze stok achter de deur zit vervat in art. XI.43 van de wet dat een rapporteringsverplichting oplegt aan de nieuwe Minister. De Minister is verplicht om tegen 31 december 2015 een evaluatieverslag over te maken aan het parlement over het vermoeden van overdracht en de hiermee gepaard gaande onderhandelingen in de sector.

De onderhandelingen die de voorbij maanden hebben plaats gevonden tussen auteurs en producenten gaan niet verloren. Integendeel, de sector wordt verplicht om de debatten verder te voeren en dit in een georganiseerd en gestructureerd overleg.
Artikel XI. 282 bepaalt de oprichting van een overlegcomité. Dit overlegcomité zal worden samen gesteld uit leden die door de minister aangeduid worden als vertegenwoordigers van de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, omroeporganisaties en gebruikers van audiovisuele werken. Het comité moet een advies aan de minister bezorgen over de toepassing van de bepalingen inzake de audiovisuele werken en in het bijzonder inzake de artikelen over het vermoeden van overdracht (XI.182, XI.183 en XI.206).

Andere krachtlijnen van de nieuwe auteurswet.

Controle : regulator en controledienst

Om een zo groot mogelijke transparantie te garanderen, voorziet de nieuwe wet in 2 controleorganen, de (nieuw op te richten) Regulator en de (reeds bestaande)  Controledienst. Via de Regulator kan men nagaan of de toegepaste  innings-, tariferings- en verdelingsregels van een beheersvennootschap voldoende billijk en niet discriminatoir zijn. Na onderzoek kan de regulator een waarschuwing geven en, wanneer deze niet wordt opgevolgd, naar het Hof van Beroep in Brussel stappen dat nadien met volle rechtsmacht beslist.  Naast deze controlebevoegdheid heeft de Regulator ook een essentiële bemiddelingsfunctie en een belangrijke advies- en studieopdracht.
De Controledienst is op zich geen nieuw orgaan, maar haar bevoegdheden worden wel uitgebreid.. Terwijl  de controledienst vroeger enkel kon opsporen en vaststellen, kan ze nu administratieve boetes opleggen tot 50.000 euro. Ze controleert de  regels van een beheersvennootschap op hun wettigheid evenals  de interne, boekhoudkundige en administratieve organisatie van de beheersvennootschappen.
deAuteurs betreurt dat beheersvennootschappen moeten bijdragen aan de finaciering van deze organen.

Beheersvennootschappen

Om de beheersvennootschappen zelf transparanter te laten functioneren heeft de nieuwe auteurswet ook enkele nieuwigheden voorzien.
Vanaf 1 januari zal er nog maar één factuur worden gestuurd voor de inning van auteursrechten op muziek in de horeca. Dit zal gebeuren via de oprichting van één enkel loket en de samenwerking tussen SABAM, SIMIM en Playright.

Om ervoor te zorgen dat auteurs op tijd hun vergoedingen krijgen heeft de wet voorzien in een regeling die gebruikers verplicht om alle nuttige informatie te goeder trouw en binnen een zo kort mogelijke tijd (max.  3 maand) mee te delen.

Indien de regels van de beheersvennootschap niet worden gerespecteerd, heeft de beheersvennootschap de mogelijkheid om boetes op te leggen. Om willekeur tegen te gaan moeten deze boetes duidelijk worden opgenomen in de tariferings- en inningsreglementering van de beheersvennootschap. Deze innings- en tariferingsregels moeten bovendien duidelijk te vinden zijn op de website van de beheersvennootschap.

De nieuwe wet heeft ook de werkingskost dat een beheersvennootschap mag aanrekenen geplafonneerd. Het percent dat wordt afgehouden mag vanaf 1 januari niet hoger zijn dan 15%. Indien dit toch het geval zou zijn moet dit afdoende gemotiveerd worden.


Leenrecht

Wanneer een werk wordt uitgeleend, levert dit ook een “leenrecht” op. Voortaan wordt in de wet ingeschreven dat het bedrag voor de leenrechtvergoeding bepaald en berekend wordt op basis van het volume van de collectie van de bibliotheek en/of het aantal uitleningen per instelling.


Volgrecht

Vanaf 1 januari 2015 zal er ook een uniek platform voor het volgrecht in werking treden dat de dialoog tussen auteurs en doorverkopers moet bevorderen. Alle doorverkopen moeten maximum 1 maand na verkoop worden gemeld en maximum 2 maand na de verkoop moet de betaling rond zijn. Dit platform heeft ook de bevoegdheid om inlichtingen op te vragen om zijn werking te verbeteren.


Kabelrechten

In het huidige systeem van kabelrechten gebeurt zowel het geven van toestemming voor de verspreiding via de kabel als de vergoeding die men daarvoor int telkens via een beheersvennootschap. Dit betekent dat de beheersvennootschap de moeilijke opdracht heeft per productiecontract het beheer van kabelrechten te bewijzen.
De nieuwe auteurswet biedt een oplossing voor deze problematiek door vanaf 1 januari het recht op vergoeding van de auteur of uitvoerende kunstenaar onafstaanbaar en onoverdraagbaar te maken. Dit betekent dat de auteur of uitvoerende kunstenaar wel nog over de mogelijkheid beschikt zijn toestemming om een werk via kabel te exploiteren over te dragen aan de producent, maar het recht op vergoeding niet meer. Het geld voor kabeldoorgifte moet dus via de beheersvennootschap van de auteur bij de auteur terecht komen.

Om transparantie te verzekeren krijgen kabelmaatschappijen de bijkomende verplichting om alle overeenkomsten en verschuldigde bedragen mee te delen aan de Regulator.