Socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op naburige rechten

Deze week raakte een arrest van het Hof van Cassatie bekend d.d. 15 september 2014. Het Hof oordeelt dat werkgevers sociale bijdragen moeten betalen op naburige rechten.

In casu ging het om een acteur die deelnam aan de opvoeringen van een musical waarvan de opnames werden gecommercialiseerd. De vergoeding die hij kreeg als tegenprestatie voor de overdracht van naburige rechten is volgens het Hof verbonden aan de in de arbeidsovereenkomst geleverde prestatie. Deze vergoeding voor de overdracht van naburige rechten wordt dus beschouwd als loon.

In eerste instantie is deze regel enkel van toepassing op arbeidscontracten (in een werkgever-werknemer-relatie) en op de overdracht van naburige rechten – de vraag kan echter worden gesteld of dit niet kan worden doorgetrokken naar auteursrechten. Zelfstandigen vallen hier voorlopig niet onder.

We raden in elk geval aan twee contracten met uw werkgever te ondertekenen: een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst voor de overdracht van rechten. De duur van de overeenkomst voor de overdracht van rechten wordt best niet gebonden aan de arbeidsduur.

Voor alle duidelijkheid betreft het hier het sociaalrechtelijk aspect. De wet van 16 juli 2008, die bepaalt dat auteurs- en naburige rechten roerende inkomsten zijn en onderworpen worden aan een fiscaal gunstig regime van 15% roerende voorheffing, blijft behouden.

Dit arrest wordt ondertussen verder geanalyseerd. We houden jullie uiteraard op de hoogte.