Wettelijke definitie

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest, zoals bv. beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario’s, schilderijen, foto’s, filmwerken, voordrachten, choreografieën, enzovoorts.

Het auteursrecht verleent rechten aan de maker van het werk door vermogensrechten en morele rechten toe te kennen aan de auteur/maker van het werk. Aangezien het auteursrecht een monopolie of exclusieve rechten toekent aan de auteur/maker van het werk, is de beschermingstermijn beperkt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op basis van het auteursrecht kan de auteur zich verzetten tegen namaak.

In het Wetboek Economisch Recht zelf vinden we geen definitie terug van wat nu juist door het auteursrecht wordt beschermd, noch een opsomming van beschermde voorwerpen. Wel wordt er verwezen naar bepaalde categorieën. In artikel XI.165 WER (vroeger artikel 1 AW) wordt enkel verwezen naar ’werken van letterkunde en kunst’, wat een zeer ruime categorie is.

Ook vinden we bepaalde regels terug voor sommige categorieën van werken, met name:

  • werken van letterkunde (artikel XI. 172 WER, vroeger artikel 8 AW);
  • werken van beeldende kunst (artikel XI. 173 WER e.v., vroeger artikel 9 e.v. AW);
  • audiovisuele werken (artikelen XI. 179 – XI. 185 WER, vroegere artikelen 14 – 20 AW);
  • databanken (artikelen XI. 186 – XI. 188, vroegere artikelen 20 bis – 20 quater AW).

Enkele voorbeelden van auteurswerken zijn geschriften van welke aard ook zoals boeken, toneelstukken, brochures, cursussen, muziekpartituren, schilderijen, tekeningen, karikaturen, lithografieën, foto’s, animatiefilms, kortfilms, radio– en televisieprogramma’s, bouwplannen, stratenplannen, gebruiksvoorwerpen, computerprogramma’s.

Voor wat betreft computerprogramma’s is er een afzonderlijke wet van 30 juni 1994. Deze wet is een omzetting van de Europese richtlijn van 14 mei 1991, waar uitdrukkelijk wordt gesteld dat computerprogramma’s gelijk gesteld worden met literaire werken voor wat betreft de bescherming via het auteursrecht. Sinds 12 juni 2014 is deze wet terug te vinden in titel 6 van boek XI Wetboek Economisch Recht.

Verder dient gezegd te worden dat het auteursrecht niet enkel het geschreven woord beschermt maar ook het gesproken woord. Originele redevoeringen, lessen en voordrachten worden dus ook beschermd via het auteursrecht. Het moet dus niet enkel gaan om kunst met een grote K.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat beschermt de auteurswet?

Print Friendly, PDF & Email