Collectief beheer?

Voor sommige rechten is het voor de auteur praktisch onmogelijk om ze zelf te beheren en elke exploitatie of gebruik van het werk te controleren, voor andere rechten is het wettelijk niet voorzien dat een auteur ze rechtstreeks int (reprografie, thuiskopie, kabelrechten,…). Dankzij het collectieve beheer heeft de auteur in elk geval recht op een vergoeding, waar bovendien een minimale administratieve rompslomp en bijbehorend kostenplaatje (in de vorm van werkingskosten) tegenover staat. Bij het huidige aanbod van auteursrechtelijk beschermd werk en de nieuwe kanalen die zich aandienen voor de verspreiding ervan lijkt het collectieve beheer de beste oplossing.

Langs de kant van de gebruikers is het evenmin haalbaar om voor elke uitzending van een film, voor elk lied of voor elke (bewerking tot) theatertekst de rechthebbende op te sporen en hem vervolgens om toestemming te vragen. Voor de gebruikers vormen de beheersvennootschappen een centraal aanspreekpunt voor het ‘clearen’ van de rechten. Met andere woorden: ook voor hen betekent het bestaan van beheersvennootschappen een vereenvoudiging van de wettelijke stappen die moeten genomen worden om aan het auteursrecht te voldoen.

Twee gesprekspartners dus, met verschillende belangen: voor een optimale werking van de beheersvennootschappen moet het algemeen belang centraal staan en moet er steeds een billijk evenwicht nagestreefd worden tussen de belangen van de gebruikers en van de rechthebbenden, van wie de vennootschappen een uitdrukkelijk mandaat tot inning hebben gekregen.

Om kort te gaan: een beheersvennootschap is geen taxatiekantoor dat belastingen int op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk, maar een partner van de auteur die het beheer van zijn rechten uitdrukkelijk heeft overgedragen aan de beheersvennootschap. Beheersvennootschappen zijn burgerlijke vennootschappen samengesteld uit de rechthebbenden: auteurs, uitgevers, acteurs, producenten. Het zijn dus geen publieke of half-publieke instellingen, zoals wel eens wordt beweerd.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat betekent collectief beheer?

Print Friendly, PDF & Email