Privékopie of thuiskopie

De toestemming van de auteur is niet vereist voor de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken:
• als deze reproductie in familiekring geschiedt;
• én bestemd is voor die familiekring. Bv. een tv-programma opnemen op video om dit vervolgens thuis te bekijken.

In ruil hiervoor moet een vergoeding betaald worden aan Auvibel, die het geld op haar beurt zal verdelen onder de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten (elk 1/3de).

De wet van 22 mei 2005 wijzigt de bepalingen inzake de privé-kopie. Wanneer de nieuwe uitvoeringsbesluiten in werking zullen treden, wordt deze uitzondering uitgebreid naar alle werken (niet enkel geluids-en audiovisuele werken) op voorwaarde dat de kopie op een niet-papieren drager wordt opgeslagen (voor kopieën naar papieren drager geldt immers reeds de uitzondering van de reprografie – artikel 22, § 1, 4° van de Auteurswet). Het inscannen van een document zal dan wel onder deze uitzondering vallen, net als het opslaan op een harde schijf of andere digitale drager van teksten op internet. Ook na deze wijziging van de uitzondering van de privé-kopie zal reproductie van mp3- of videobestanden mogelijk blijven, alsook het kopiëren van een muziek- of data-cd, zij het dat deze kopieën enkel voor gebruik in familiekring toegelaten zijn.

Op 23 december 2009 werd het Koninklijk Besluit van 17 december 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Door juridische spitstechnologie werd hierdoor de uitzondering nog niet uitgebreid naar alle soorten werken. Enkele de tarieven werden aangepast. Op 1 februari 2010 zijn deze nieuwe tarieven in werking getreden. Vanaf nu is er ook een thuiskopie vergoeding op I-phone, I-pod, digicorders, enz.

De nieuwe tarieven worden bepaald aan de hand van een forfaitair bedrag per eenheid. De percentages gelinkt aan de verkoopprijs van apparaten worden geschrapt.

Voor computers geldt nog steeds een nultarief!

De uitbreiding van de thuiskopievergoeding naar nieuwe producten heeft voor de traditionele producten geleid tot het vaststellen van een forfaitair bedrag met dikwijls een tariefverlaging als gevolg: bijvoorbeeld de DVD, de audio CD, de audiocasette, …

Sinds 1 december 2013 is het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 in werking getreden. Dit koninklijk besluit bepaalt nieuwe tarieven en breidt de bestaande categorieën rechthebbenden uit. Voortaan zijn het niet enkel meer de geluids-en audiovisuele werken die onder het toepassingsgebied van de thuiskopievergoeding vallen maar ook de werken van letterkunde en fotografische werken. Auvibel, die de thuiskopievergoeding int, moet de vergoeding voortaan ook delen met de nieuwe rechthebbenden, namelijk de auteurs en uitgevers van literaire en fotografische werken voor o.a reproducties van e-books. deAuteurs vertegenwoordigt binnen Auvibel zowel de audiovisuele als de literaire auteurs.

De bestaande verdeelsleutel tussen de categorieën van rechthebbenden blijft gelden. Voor audiovisuele werken en geluidswerken krijgen de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten elk 1/3 van de geïnde vergoeding Voor literaire en fotografische werken wordt de vergoeding in gelijke helften verdeeld tussen auteurs en uitgevers.

Het KB voorziet ook in een aanpassing van de tarieven met als grote nieuwigheid dat de reeds bestaande tarieven voor mp3/mp4-spelers (en mobiele telefoons met een mp3 en/of mp4 functie) nu ook worden toegepast op tablets.

 

Zie op http://www.auvibel.be voor uitgebreide informatie hieromtrent.