Algemene regels inzake verdeling

Artikel een

Huidige algemene repartitieregels worden bepaald door de raad van bestuur. Eventuele wijzigingen aan deze regels worden vermeld in het jaarverslag dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering.

Artikel twee

Huidige algemene repartitieregels worden medegedeeld aan de auteurs-vennoten overeenkomstig artikel 70 van de auteurswet, aan mandanten, gebruikers, die deze aanvragen en die een manifest belang kunnen rechtvaardigen. Aanvragen kunnen niet anoniem zijn.

De repartitieregels worden medegedeeld aan de Controledienst van de beheersvennootschappen, overeenkomstig artikel 75 van de auteurswet.

Artikel drie

De vennootschap stelt de algemene repartitieregels vast op een billijke en niet-discriminatoire wijze en dit voor alle exploitatiewijzen die door de vennoten fiduciair werden afgestaan.

Artikel vier

De algemene repartitieregels garanderen een zo billijk mogelijke en duurzame relatie met de auteurs.

Artikel vijf

In de mate van het mogelijke, baseren deze repartitieregels zich op de reële modaliteiten van exploitatie van de werken en op het principe van administratieve vereenvoudiging.

Artikel zes

De repartitieregels bepaald of gecontracteerd door derden met betrekking tot de exploitatie van werken waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de vennootschap door de auteursvennoten en de mandanten zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, en dit zelfs als ze hiervan werd geïnformeerd.

Artikel zeven

Repartitieregels van de vennootschap worden bekendgemaakt.

Artikel acht

Wanneer de vennootschap beslist om de materiële handelingen betreffende de inning, documentatie en voorbereiding van de verdeling aan SACD, Scam, SOFAM, of aan een andere beheersvennootschap uit te besteden, zijn de repartitieregels van haar mandataris van toepassing mits uidrukkelijk akkoord van de vennootschap en behoudens een verschillend schriftelijk akkoord dat werd overeengekomen omtrent een specifieke categorie van werken of exploitaties.
De vennootschap blijft hoofdelijk aansprakelijk zolang de mandataris handelt.

Verdeelbarema voor audiovisuele werken

Basisprincipes

deAuteurs sluit met de exploitanten een individuele ‘algemene overeenkomst’ af die hen toelaat alle werken uit het deAuteurs-repertoire te exploiteren in ruil voor een jaarlijkse globale vergoeding (cfr tariferingsregels p68; inningsregels p73). Het bedrag dat deAuteurs jaarlijks int, wordt verdeeld onder alle rechthebbende leden van wie de werken in het betrokken jaar en door de betrokken zenders zijn uitgezonden.

De rechtenverdeling gebeurt altijd op jaarbasis, of beter: op basis van de som die de zender voor een specifiek jaar betaalt. Dit bedrag wordt verdeeld door het globale aantal minuten aan deAuteurs -repertoire dat in dat jaar daadwerkelijk is uitgezonden, met als resultaat de ‘minuutwaarde’ die we jaarlijks per zender kunnen afleiden. Dit laatste tarief is de basis voor de som die elke rechthebbende van een uitgezonden werk ontvangt als coauteurs (in functie van de verdeelsleutel die tussen de coauteurs is afgesproken op het aangifteformulier).

De datum van rechtenverdelingen wordt vastgelegd per zender en hangt af van de datum waarop het globale jaarlijkse bedrag wordt uitbetaald en van het moment waarop de zendlijsten die de zender ons toestuurt, zijn geanalyseerd (werk per werk bekijken we of het tot ons repertoire behoort). Voor sommige zenders zijn er driemaandelijks betalingen/ analyses/ rechtenverdelingen, voor andere is dat jaarlijks.

Binnen het repertoire van onze vereniging is er een grote diversiteit aan audiovisuele werken. deAuteurs heeft daarom een barema opgesteld waarin de aangegeven audiovisuele werken geklasseerd worden in verschillende categorieën. Het is de Raad van Bestuur van deAuteurs die dit klassement finaal bekrachtigt. Het klassement wordt toegekend door twee audiovisuele leden van de (door de Algemene Vergadering verkozen) Raad van Bestuur van deAuteurs en wordt per post aan de rechthebbenden meegedeeld. De klassering heeft een rechtstreekse weerslag op het bedrag van de rechten aangezien elke categorie overeenstemt met een percentage van de minuutwaarde voor de betrokken zender.

Download hier de verdelingsregels