Algemene regels inzake verdeling

Artikel een

Huidige algemene repartitieregels worden bepaald door de raad van bestuur. Eventuele wijzigingen aan deze regels worden vermeld in het jaarverslag dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering.

Artikel twee

Huidige algemene repartitieregels worden medegedeeld aan de auteurs-vennoten overeenkomstig artikel 70 van de auteurswet, aan mandanten, gebruikers, die deze aanvragen en die een manifest belang kunnen rechtvaardigen. Aanvragen kunnen niet anoniem zijn.

De repartitieregels worden medegedeeld aan de Controledienst van de beheersvennootschappen, overeenkomstig artikel 75 van de auteurswet.

Artikel drie

De vennootschap stelt de algemene repartitieregels vast op een billijke en niet-discriminatoire wijze en dit voor alle exploitatiewijzen die door de vennoten fiduciair werden afgestaan.

Artikel vier

De algemene repartitieregels garanderen een zo billijk mogelijke en duurzame relatie met de auteurs.

Artikel vijf

In de mate van het mogelijke, baseren deze repartitieregels zich op de reële modaliteiten van exploitatie van de werken en op het principe van administratieve vereenvoudiging.

Artikel zes

De repartitieregels bepaald of gecontracteerd door derden met betrekking tot de exploitatie van werken waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de vennootschap door de auteursvennoten en de mandanten zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, en dit zelfs als ze hiervan werd geïnformeerd.

Artikel zeven

Repartitieregels van de vennootschap worden bekendgemaakt.

Artikel acht

Wanneer de vennootschap beslist om de materiële handelingen betreffende de inning, documentatie en voorbereiding van de verdeling aan SACD, Scam, SOFAM, of aan een andere beheersvennootschap uit te besteden, zijn de repartitieregels van haar mandataris van toepassing mits uidrukkelijk akkoord van de vennootschap en behoudens een verschillend schriftelijk akkoord dat werd overeengekomen omtrent een specifieke categorie van werken of exploitaties.
De vennootschap blijft hoofdelijk aansprakelijk zolang de mandataris handelt.

Download hier de verdelingsregels