Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheid, heeft de raad van bestuur van deAuteurs het volgende beslist:

  1. De vennoten kunnen hun aanwezigheids-en stemrecht enkel uitoefenen door een volmacht met steminstructies te geven aan de heer Quentin Van de Vyvere, gerechtsdeurwaarder.
  2.   De vennoten kunnen hun vraagrecht uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.
  3.   De leden van het bureau zullen met de gevolmachtigde en de commissaris hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen door middel van een telefonische conferentie.
  4.   Als gevolg van deze drie beslissingen zullen er op 22 juni 2021 geen vennoten, bestuurders of andere personen (waaronder de gevolmachtigde) fysiek aanwezig zijn. 

Agenda van de vergadering

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 16 juni 2020

2. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2020

            o   Kennisname verslag van de commissaris over het jaar 2020

            o   Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2020

            o   Goedkeuring jaarverslag 2020

3. Goedkeuring van het verslag van het deAuteursfonds 2020

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2020

5. Verkiezing Bestuurders

6. Ontslag en benoeming commissaris

7. Goedkeuring provisionele inhoudingen 2021

8. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. XI 258 WER)

9. Onkostenvergoeding bestuurders

10. Varia en vragen 

Deelname

De vennoten die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering dienen een volmacht formulier in te vullen (met steminstructies aan de heer Quentin Van de Vyvere, gerechtsdeurwaarder). Het ingevulde volmacht formulier moet uiterlijk op vrijdag 18 juni 2021 om 17u bij de gerechtsdeurwaarder toekomen.

De deelname door verlening van een volmacht gebeurt via een digitaal formulier. Alle leden hebben de link naar dat formulier via e-mail ontvangen. Indien u deze niet heeft ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met ons per mail via bcardoen@deauteurs.be of telefonisch op 02/551 03 45.

Indien u in de onmogelijkheid verkeert om het formulier digitaal in te vullen kunt u het formulier hier ook in PDF-formaat downloaden.  Het ingevulde formulier mag verzonden worden met alle mogelijk middelen, zoals per e-mail naar info@agerys.be met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht of per post op het adres Q. Van de Vyvere, AJ Slegerslaan 46/12 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het recht om vragen te stellen

De vennoten kunnen schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen vrijdag 18 juni 2021 om 17u bij de gevolmachtigde toe te komen, per e-mail via info@agerys.be of per post op het adres AJ Slegerslaan 46/12 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering zal deAuteurs de antwoorden op de tijdig ingediende schriftelijke vragen bekend maken via haar website. De vragen zullen beantwoord worden, voor zover ze betrekking hebben op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van deAuteurs.

Beschikbare documenten

Alle relevante documenten zijn beschikbaar via de ledentoegang.

Om in te loggen heeft u uw auteurscode nodig, die u werd toegestuurd bij de bevestiging van uw aansluiting. Indien u deze niet meer vindt, kunt u ze aanvragen via mail aan bcardoen@deauteurs.be

 Bijlagen

Punt 1 Ontwerpverslag Algemene Vergadering 16 juni 2020

Punt 2A Verslag van de commissaris

Punt 2B Jaarrekening boekjaar 2020

Punt 2C Jaarverslag 2020

Punt 3 Verslag deAuteursfonds 2020

Punt 4 Kwijting aan bestuurders en commissaris 2020

Punt 5 Verkiezing bestuurders

Punt 6 Ontslag en verkiezing commissaris

Punt 7 Provisionele inhoudingen 2021

Punt 8 Toewijzing percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden

Punt 9 Onkostenvergoeding bestuurders 2021

Type
Nieuws
Datum
20.05.2021