Eind 2021 verdeelde deAuteurs een federale compensatie voor minderinkomsten aan auteursrechten en naburige rechten door COVID-19 aan auteurs die daarvoor in aanmerking kwamen. Bij de berekening werd echter vastgesteld dat het ontvangen bedrag ontoereikend was om te verdelen volgens de wettelijk voorziene modaliteiten (K.B. d.d. 17 oktober 2021 ter uitvoering van de wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie). Daarop werd het kabinet van Minister Dermagne gevraagd om de aan de beheersvennootschappen toegekende sommen op een billijke en niet-discrimininerende wijze te herverdelen.

De onderhandelingen tussen het kabinet en de beheersvennootschappen resulteerde in een wet die de herverdeling van het onbestemde saldo van de voorziene 19 miljoen euro regelt. Het maximum te compenseren percentage werd daarbij verhoogd naar 85%.

Met het extra bedrag dat werd toegekend (353.093,43 euro) kon deAuteurs leden die een eerste schijf ontvingen bijkomend vergoeden (voor zover zij nog niet het maximale bedrag hadden ontvangen). Door de verhoging van het toegekende bedrag en het maximumpercentage konden ook meer auteurs aanspraak maken op een vergoeding, omdat hun berekende compensatie het wettelijk vereiste minimumbedrag overschreed. De vergoeding werd berekend op basis van uw door ons berekende minderinkomsten en wordt opgenomen in het financieel overzicht dat u in uw persoonlijke rekening kan raadplegen.

Type
Nieuws
Datum
19.12.2022