Er is geen toestemming van de auteur vereist voor citaten indien aan de volgende, cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

  • Citeren kan enkel uit werken die op geoorloofde wijze openbaar zijn gemaakt
  • Het citeren moet geschieden overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken (hangt af van geval tot geval)
  • Met welbepaalde doeleinden: met het oog op kritiek, polemiek, recensie, onderwijs of in het kader van wetenschappelijk onderzoek
  • Bronvermelding en aanduiding van de naam van de auteur is verplicht, tenzij dit niet mogelijk blijkt

Er kan geciteerd worden uit alle mogelijke werken: literaire, audiovisuele, grafische of plastische werken.

Er is geen beperking van omvang maar het citeren moet wel gebeuren overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, wat betekent dat het citaat best niet te lang is. Het moet niet per se om een korte aanhaling gaan, langere stukken uit een werk overnemen kan, maar enkel in de mate dat het beoogde doel zulks wettigt. Zo is een integrale reproductie van een werk van plastische kunst  (beeldhouwwerken, schilderijen, foto’s, architecturale werken) toegestaan.

Daarnaast moet het citaat worden ingekaderd in een geheel. Het citaat moet met andere woorden noodzakelijk zijn voor het welbepaalde doel en mag niet louter dienen ter opsmuk van het eigen werk.

Wanneer men bij het citeren niet aan voormelde voorwaarden voldoet, heeft men de uitdrukkelijke toestemming nodig van de auteur in kwestie. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer men een citaat gebruikt in het kader van reclame.

Meer informatie over de uitzonderingen op het auteursrecht vind je hier.

Type
Legal Tuesday, Nieuws
Datum
06.11.2018