De voorbije maanden heeft cultuursector bewezen hoe er coronaproof kan worden gewerkt met CST, lage bezettingsgraad, mondmaskers, ventilatie en anderhalve meter afstand. De beslissing van het overlegcomité was dan ook niet te vatten omdat nog nergens werd aangetoond dat de cultuursector een motor van de pandemie is. Ook in het advies van de experten stond  hier niets over in. De overheid ging in tegen het advies van de wetenschappers. Wat volgde, was verbolgenheid, woede en onbegrip. Er kwam een kerstboodschap van de culturele sector  op initiatief van onze ondervoorzitter Angelo Tijssens.

Op zondag 26 december vond een manifestatie plaats van de cultuursector op de Kunstberg in Brussel waar Katrien Van der Perre en Dorothéé Van den Berghe het woord namen voor de filmsector.

Dinsdag 29 december vond een overleg plaats met Minister Frank Vandenbroucke. Het overleg met Frank Vandenbroucke leverde helaas niet veel op en was pure ‘windowdressing.’ Dat er gezamenlijk een stappenplan moet worden opgesteld, is dan weer wel positief. Het jojobeleid moet stoppen en we moeten samen werken aan een methodische aanpak en een stappenplan over hoe we op langere termijn zullen omgaan met deze crisis. Tegelijkertijd werd pijnlijk duidelijk dat er bij de minister geen enkel urgentiebesef is noch een besef van de grootte van de schade voor de sector. De raad van bestuur van deAuteurs heeft daarom beslist om tussen te komen in de kortgedingprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel tegen de Belgische Staat (Minister Verlinden) over de maatregelen van het overlegcomité. Deze zijn onevenredig en niet wettelijk en daarom wordt de schorsing gevraagd.

Dinsdagnamiddag viel dan het arrest van de Raad Van State. Bij arrest nr. 252.564 van 28 december 2021 schorst de Raad van State de maatregel tot sluiting van de binnenruimtes van inrichtingen die tot de culturele sector behoren, die opgelegd is bij het koninklijk besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. De Raad heeft immers voorlopig geoordeeld dat die maatregel disproportioneel is en dat de bestreden handeling niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid.

En nadien ging het snel. De federale regering kwam in spoedoverleg bijeen en besliste die sluiting terug te draaien. Die beslissing wordt later vandaag bekrachtigd in een digitaal Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land. Dit betekent dat we opnieuw van cultuur zullen kunnen genieten en theaterzalen met een maximumbezetting van 200 personen. We zullen de net uitgekomen Belgische films in de bioscoop op groot scherm kunnen zien. Een mooi eindejaarsgeschenk.

Maar we moeten waakzaam blijven en  als deAuteurs zullen we ook in 2022 blijven strijden aan de zijde van onze leden. Volgende week staat er een overleg gepland met het kabinet Minister Dermagne over de Covid-compensatie. We zullen ons blijven inzetten voor auteurs, door auteurs.

Ondertussen wensen we jullie een prettig eindejaar en een fonkelend 2022 zonder coronaperikelen en al zeker geen jojobeleid! Illustrator en lid Korneel Detailleur zorgde alvast voor een passend beeld.

Type
Nieuws
Datum
29.12.2021