deAuteurs lanceert dit jaar deAuteurs Academy. Met dit initiatief wil deAuteurs een brug vormen tussen de creatieve en de academische sector. Tijdens tweemaandelijkse digitale infosessies worden auteurs op de hoogte gebracht van lopend onderzoekswerk en recente wetswijzigingen door experten ter zake. Presentaties op een beknopte en aanschouwelijke manier, maar met ruimte voor debat en vragen.

Op vrijdag 10 februari om 10u wordt de aftrap gegeven met een eerste sessie gewijd aan de hervorming van het fiscaal en parafiscaal regime van auteursrechten en naburige rechten vanaf 1 januari 2023.

Deze nieuwe regelgeving roept ongetwijfeld vele vragen op bij onze leden. Om hier aan tegemoet te komen, nodigen wij Meester Steven Peeters uit om ze toe te lichten. Meester Peeters is partner van Arteo Law, professor aan de Fiscale Hogeschool en als vrijwillig medewerker verbonden aan het Instituut voor Fiscaal Recht van de KU Leuven.

Wat is er veranderd?

In 2008 heeft België een bijzonder belastingregime ingevoerd voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten die door een natuurlijke persoon worden verkregen. Het fiscaal stelsel van auteursrechten was oorspronkelijk bedoeld voor auteurs en kunstenaars. Maar als gevolg van een onduidelijke definiëring van het toepassingsgebied werd het fiscaal stelsel ruimer toegepast dan oorspronkelijk bedoeld. Waar in 2013 voor 108,5 miljoen euro aan auteursrechten werd aangegeven, was dat in 2021 al opgelopen tot 465,5 miljoen euro.

Met het oog op het herstellen van de initiële bedoeling en het terugbrengen van het stelsel tot zijn essentie, wordt het stelsel hervormd vanaf 1 januari 2023 door een duidelijke afbakening van het toepassingsgebied en een harmonisatie van het fiscale en parafiscale kader. Om deze hervorming vlot te laten verlopen, worden ook overgangsmaatregelen getroffen.

Een eerste overgangsregeling geldt voor alle betrokken belastingplichtigen, zowel voor zij die verder gebruik kunnen maken van het stelsel als zij die in het uitdoofstelsel terecht komen:

  • Vanaf 1 januari 2023 is de verhouding maximaal 50% beroepsinkomen/50% auteursrechten;
  • Vanaf 1 januari 2024 is de verhouding maximaal 60% beroepsinkomen/40% auteursrechten;
  • Vanaf 1 januari 2025 is de verhouding maximaal 70% beroepsinkomen/30% auteursrechten.

Bovendien zal ook rekening worden gehouden met het jaarlijkse gemiddelde bruto inkomen uit auteursrechten en naburige rechten van de voorbije vier belastbare tijdperken. Deze mogen het basisbedrag van van 37.500 euro (geïndexeerd bedrag van 64.070 euro voor het aanslagjaar 2023) niet overschrijden. Is dit wel het geval, dan zal men geen beroep kunenn doen op het fiscaal gunstregime en zullen de auteursrechten verkregen in 2023 als beroepsinkomsten worden belast (met verrekening van de roerende voorheffing die op dit bedrag is ingehouden).

Bijvoorbeeld:

De bruto inkomsten van auteursrechten bedragen 40.000 euro voor het belastbare tijdperk 2023.

De bruto inkomsten uit auteursrechten bedragen respectievelijk 100.000 euro, 70.000 euro, 50.000 euro en 60.000 euro voor de belastbare tijdperken 2019 tot 2022. Het gemiddelde bruto inkomen voor de vier belastbare tijdperken voorafgaand aan 2023 bedraagt 70.000 euro, wat meer is dan het voor het belastbare tijdperk 2022 van toepassing zijnde grensbedrag van 64.070 euro (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2023. Het geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2024 is nog niet bekend).

Artikel 37, tweede lid, WIB 92 is niet van toepassing voor het belastbaar tijdperk 2023 en de bruto inkomsten ten belope van 40.000 euro verkregen in 2023 worden als beroepsinkomsten belast (met verrekening van de roerende voorheffing die op dit bedrag is ingehouden).

Voor het parafiscale aspect is het wachten op de publicatie van het Koninklijk Besluit tot hervorming van de auteursrechten op het gebied van sociale zekerheid, dat in 2022 op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke door de ministerraad werd goed gekeurd.

Op het programma in voorjaar 2023

Binnenkort lanceren we onze tweede editie, een sessie met Emmanuel Van Melkebeke (JVM avocats, advocaat voor deAuteurs) over contractonderhandelingen. Een voorbereid auteur is er veel waard. Wat zijn je rechten en plichten in een contract, en de do’s en dont’s bij onderhandelingen? Na twee edities op Filmfestival Oostende komt expert ter zake Meester Van Melkebeke opnieuw toelichting geven. Hoe zorg je ervoor dat je sterk in je schoenen staat? Wat hebben de recentste wetswijzigingen als praktische gevolgen.

Type
Nieuws
Datum
27.01.2023