Vandaag glipt waan­zin­nig veel lite­rair werk tus­sen de mazen van de uit­ge­vers­net­ten. Sommige auteurs val­len uit de boot van bestaan­de for­mats van schrijf­re­si­den­ties, wegens ​‘te oud’ of omdat hun werk niet past bin­nen een bepaald gen­re. VLOED speurt de kust­lijn af naar vers talent en biedt groei­kan­sen én een podi­um aan ver­nieu­wen­de makers. VLOED voor­ziet elke deel­ne­mer die dat aan­vraagt van per­soon­lij­ke feed­back, biedt twee win­naars een ont­wik­ke­lingstra­ject aan en cre­ëert een podi­um en een publi­ca­tie voor hun werk.

Voor wie?

 • Je bent een nieu­we en ver­nieu­wen­de auteur, ouder dan 18 jaar. Je hebt aan­toon­ba­re schrij­fer­va­ring, maar nog geen of maxi­mum 1 publi­ca­tie bij een erken­de uit­ge­ve­rij. Of je wilt het als schrij­ver over een heel ande­re boeg gooi­en en zoekt daar­voor bege­lei­ding, inspi­ra­tie en dialoog.
 • Je schrijft in het Nederlands.
 • Je schrijft in om het even welk genre.
 • Je staat open voor feed­back en groeikansen.

Winnaars VLOED

VLOED 2023: Puk Bennie Delvaux en Sofie Verraest

VLOED 2022: Seppe Decubber en Lise Delabie

Wat win je?

VLOED selec­teert 2 makers met poten­ti­eel uit de inzen­din­gen. De win­naars krij­gen een rijk tra­ject van bege­lei­ding en presentatiemogelijkheden:

 • Een schrij­vers­re­si­den­tie van 3 weken in De Letterie in Oostende in sep­tem­ber 2024
 • Intensieve bege­lei­ding door specialisten
 • Redactionele bege­lei­ding, zowel artis­tiek als schrijftechnisch
 • Professioneel advies om een aan­trek­ke­lijk pre­sen­ta­tie­for­mat te ontwikkelen
 • Een uit­ge­breid net­werk bij boek­han­dels en lite­rai­re organisatoren
 • Een voor­stel­ling in KAAP Oostende
 • Een publi­ca­tie in een zine dat ver­spreid wordt via alle part­ner­boek­han­dels, cul­tuur­hui­zen en bibli­o­the­ken in Vlaanderen en Nederland

Drijvende Kracht?

Sofie Vandamme, erva­ren let­te­ren­wer­ker en literatuurvreter

Stephanie Croes, pro­gram­ma­tor lite­ra­tuur bij KAAP

Kris Latoir, eigen­zin­nig boek­han­de­laar en uitgever

Katrien Van der Perre, voor­zit­ter van de jury

Beoordelingscriteria

RONDE 1

De inzen­din­gen wor­den beoor­deeld op:

 • Literaire kwa­li­teit (onder­werp, stijl, taal­ge­voel, taal­ge­bruik, ritme)
 • Slagkracht (ver­beel­dings­kracht, ori­gi­na­li­teit naar inhoud en stijl en de wij­ze waar­op bei­de op elkaar afge­stemd zijn)
 • Potentieel om op papier én op een podi­um een publiek aan te spreken

RONDE 2

De zes kan­di­da­ten stel­len hun pro­ject voor. De jury selec­teert hier­uit de twee gedre­ven makers die het tra­ject samen zul­len afleg­gen. Criteria:

 • Gedrevenheid van de kandidaat
 • Groeipotentieel
 • Originaliteit in publi­ca­tie- en presentatiemogelijkheden

Partners

Wil je dit pro­ject ondersteunen?

VLOED is een ini­ti­a­tief dat werd opge­zet door De Letterie, het balan­seer, de Auteurs en KAAP, en dat sterk samen­werkt met boek­han­dels, cul­tuur­hui­zen en bibli­o­the­ken die het gepu­bli­ceer­de woord wil­len ver­sprei­den en het gespro­ken woord een podi­um wil­len geven.

Interesse en info: deletterie@​gmail.​com of stephanie@​kaap.​be

VLOED wordt gesteund door vol­gen­de partners:

Paard van Troje, Gent

De Witte Zee, Oostende

Passa Porta Bookshop, Brussel

 

Reglement kan je hier terugvinden.

Type
Nieuws
Datum
15.01.2024