De vergoeding die een acteur kreeg als tegenprestatie voor de overdracht van naburige rechten is volgens het Hof verbonden aan de in de arbeidsovereenkomst geleverde prestatie. Deze vergoeding voor de overdracht van naburige rechten wordt dus beschouwd als loon.

Onze advocaat bevestigt dat de impact van deze uitspraak beperkt is tot de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van werknemers. Dat wil zeggen dat bovengenoemde regel enkel van toepassing is op arbeidsovereenkomsten (in een werkgever-werknemer-relatie). Zelfstandigen vallen hier niet onder.

De mogelijke gevolgen van dit arrest wordt ondertussen verder geanalyseerd. Wij houden jullie op de hoogte. We raden in elk geval aan twee contracten met uw werkgever te ondertekenen: een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst voor de overdracht van rechten. De duur van de overeenkomst voor de overdracht van rechten wordt best niet gebonden aan de arbeidsduur.

Ondertussen publiceerde de FOD Financiën op 22 oktober jl. een circulaire over de kwalificatie van de inkomsten uit de overdracht van naburige of auteursrechten. Deze circulaire werd begin september gepubliceerd en vervolgens weer ingetrokken om nu dus weer ongewijzigd te verschijnen.

De circulaire stelt dat de splitsing tussen auteursrechten en beroepsinkomsten op basis van de bepalingen in de overeenkomst tussen de partijen moet worden uitgevoerd. Om (een deel) in auteursrechten te worden vergoed, dient men in de overeenkomst duidelijk een verdeelsleutel op te nemen.

• Raadpleeg de circulaire online

• Download de tekst van de circulaire

• Download het arrest van het Hof van Cassatie

Type
Politieke dossiers, Audiovisueel, Literatuur, Podiumkunsten, Strip & Illustratie
Datum
28.10.2014