In de voormiddag werden lezingen over het leenrecht in België en Nederland  gegeven.

In de namiddag werd een debat over de toekomst van het leenrecht in België gehouden. Het verslag van dit debat leest u hieronder.

Verslag Debat over de toekomst van het leenrecht in België

Het symposium werd o.l.v. moderator Benoît Proot (directeur Reprobel) afgesloten met een geanimeerd debat over de toekomst van het leenrecht in België.

De betaling en vergoeding van het leenrecht is voer voor discussie tussen de verschillende deelnemers van het debat.

Van overheidswege wil men op korte termijn tot een evenwichtige oplossing komen.

Erik Vlaminck (Vlaamse Auteursvereniging) en Carlo Van Baelen (Vlaams Fonds voor de Letteren) zijn voorstander van een verhoging van de leenrechtvergoeding. Beiden zijn van mening dat de leenrechtvergoeding in België in vergelijking met het buitenland laag is. Tegelijkertijd ijveren ze voor meer transparantie bij de beheersvennootschappen bij de verdeling van de leenrechten.

De betaling van het leenrecht blijft een discussiepunt. Carlo Van Baelen verwijst naar een onderzoek i.v.m.  cultuurparticipatie waaruit blijkt dat de Vlaming een zekere betalingsbereidheid heeft. De lezer kan gevraagd worden een bijdrage te leveren. Een financiële participatie van de lezer hoeft niet rechtlijnig toegepast te worden. Een maatschappelijke en sociale correctie is mogelijk. Bruno Vermeeren (VVBAD, bibliotheeksector) relativeert de studie cultuurparticipatie en wijst erop dat dit in een ruimer kader moet worden bekeken. Hij is voorstander om het Europees gemiddelde te hanteren in de berekening van de leenvergoeding. Daarnaast moeten de doelstellingen i.v.m. de bijdrage van het leenrecht voor de bibliotheken geformuleerd worden. Welke betalingsformule is het best van toepassing voor de bibliotheken?

Benoît Proot vermeldt dat een voorstel op tafel ligt dat gebaseerd is op de tarieven van de omringende landen en hij wijst op het solidariteitsprincipe dat ingebouwd is in het huidig vergoedingssysteem.

Prof. Roger Blanpain (Vewa) wil voor de bibliotheken een globale regeling in het leven roepen. Zo moet de uitzondering op wetenschappelijke bibliotheken en bibliotheken van onderwijsinstellingen afgeschaft worden. Op deze manier worden alle auteurs solidair bij de leenvergoeding betrokken.

Type
Politieke dossiers, Literatuur, Strip & Illustratie
Datum
20.01.2012