De vergadering wordt om 14u vooraf gegaan door een try-out van FUNERAL, een voorstelling van Ontroerend Goed die pas eind september haar officiële première kent. Om 17u30 volgt een receptie en walking dinner, een ideale gelegenheid om na en bij te praten.

Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren via het formulier die alle leden per mail kregen toegestuurd. Niet ontvangen ? Contacteer ons via bcardoen@deauteurs of op het nummer 02/551.03.45.

Agenda van de vergadering

1) Samenstelling bureau
2) Goedkeuring dagorde Algemene Vergadering 17 juni 2022
3) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 22 juni 2021
4) Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2021
– Kennisname verslag van de commissaris over het jaar 2021
– Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2021 en    financieel verslag 2021
– Goedkeuring jaarverslag 2021
5) Goedkeuring van het verslag van het deAuteursfonds 2021
6) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2021
7) Goedkeuring provisionele inhoudingen 2022
8) Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. XI 258 WER)
9) Onkostenvergoeding bestuurders
10) Varia en vragen

Deelname

Alle vennoten kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Elke vennoot heeft één stem.

Volmachten

Kan u er niet bij zijn, maar wenst u toch deel te nemen? Geef dan uw volmacht aan een collega-vennoot via het formulier dat leden via e-mail hebben ontvangen (terug te sturen vóór 7 juni 2022). Niemand mag meer dan één vennoot vertegenwoordigen.

Indien u dit niet heeft ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met ons via bcardoen@deauteurs.be of 02/551 03 45.

Stemmodaliteiten

De stemming gebeurt tijdens de vergadering die beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Beschikbare documenten

Onderstaande documenten voor de algemene vergadering zullen beschikbaar zijn via de ledentoegang vanaf 20 mei 2022. Om in te loggen heeft u uw auteurscode nodig, die u werd toegestuurd bij de bevestiging van uw aansluiting. U kan deze steeds opvragen bij de Auteursdienst, per mail via auteursdienst@deauteurs.be of op het nummer 02/551.03.42.

Punt 3 Ontwerpverslag Algemene Vergadering 22 juni 2021
Punt 4A Verslag van de commissaris
Punt 4B Jaarrekening boekjaar 2021
Punt 4C Financieel verslag 2021
Punt 4D Jaarverslag 2021
Punt 5 Verslag deAuteursfonds 2021
Punt 6 Kwijting aan bestuurders en commissaris 2021
Punt 7 Provisionele inhoudingen 2022
Punt 8 Toewijzing percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden
Punt 9 Onkostenvergoeding bestuurders 2022

Type
Nieuws
Datum
16.05.2022