Een voorschot op audiovisuele rechten aanvragen ?

Jouw audiovisueel werk werd uitgezonden en je wil graag een voorschot op rechten zonder de reguliere verdeling te moeten afwachten ? Dat kan !
Stuur ons een bericht en wij regelen het voorschot zo snel mogelijk.

💡 Werkwijze

Jouw audiovisueel werk werd uitgezonden en je wil graag een voorschot op rechten zonder de reguliere verdeling te moeten afwachten ? Dat kan !
Stuur ons een bericht en wij regelen het voorschot zo snel mogelijk.


In toepassing van  Art. XI.253 WER werden de voorwaarden en procedure voor een voorschot op rechten vastgelegd in het Algemeen Reglement van deAuteurs (art 3.2). Op die manier kan een vennoot bij wijze van uitzondering tijdens een lopende repartitieperiode een voorschot op zijn/haar uit te keren rechten ontvangen.

Wie kan een voorschot aanvragen?

Elke vennoot die auteur is van een audiovisueel werk waarvan de exploitatie heeft plaatsgevonden kan een voorschot aanvragen voor die exploitatie.

Hoe kan je een voorschot aanvragen ?

Neem contact op met onze Auteursdienst via auteursdienst@deauteurs.be of op het nummer 02/551.03.42.

Wat betreft het werk en de exploitatie zal deAuteurs nagaan of:

 • het werk ook effectief uitgezonden werd;
  • een contract werd afgesloten met de gebruiker, en of die zich er toe verbonden heeft de auteursrechten regelmatig en correct te betalen ;
  • het verlenen van het voorschot het resultaat van de definitieve verdeling niet in het gedrang brengt;
  • het werk tijdig, correct en volledig werd aangegeven;
  • het werk geen voorwerp van betwisting tussen coauteurs uitmaakt.

Wat betreft de auteur zal deAuteurs nagaan of:

 • het lid het maatschappelijk aandeel van deAuteurs heeft betaald;
  • het lid geen debiteur is bij deAuteurs ;

Zijn alle voorwaarden vervuld?

Indien alle voorwaarden zijn vervuld, berekent deAuteurs het bedrag van het voorschot aan de hand van 75% van het voorlopige tarief van het exploitatiejaar, of 75% van de schatting van de auteursrechten voor de betrokken exploitatie.

Dit bedrag wordt vervolgens betaald aan de auteur.
Het voorschot wordt nadien verrekend bij de definitieve verdeling van de rechten in kwestie.


Info en contact

Vragen over de opvolging van uw rechten, kunt u altijd stellen aan de Documentatiedienst.

De procedure voor voorschotten werd voorgelegd aan de Controledienst.

Het crisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Auteurs die de status van zelfstandige hebben kunnen genieten van het overbruggingsrecht, dat van toepassing is bij een daling van hun omzet als gevolg van de huidige crisis. Het is de eerste keer dat een dergelijke algemene maatregel kan worden toegepast op kunstenaars wier inkomen als gevolg van de pandemie is gedaald.

Aanvragen kunnen maandelijks worden ingediend, ten laatste tegen 30 september 2021

Bekijk hier of en hoe u van deze steunmaatregel kan genieten

Bij de start van de coronacrisis moest de overheid in allerijl een pakket steunmaatregelen voorzien. Sinds maart 2020 bestaan er, naast het ‘klassieke’ overbruggingsrecht, verschillende vormen van crisis-overbruggingsrecht.  Omdat de crisis langer aansleept dan verwacht, werden de bestaande steunmaatregelen tegen het licht gehouden.

Klassiek overbruggingsrecht

Stel dat je door omstandigheden je activiteit een tijdlang of misschien zelfs definitief moet stopzetten. Dan kan je gebruik maken van je overbruggingsrecht. Om die moeilijke periode te overbruggen, kan je tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Je hoeft intussen geen sociale bijdragen te betalen, maar behoudt wel een aantal sociale rechten.

Overbruggingsrecht in geval van omzetdaling – in 2021

Ben je niet verplicht je activiteiten te onderbreken maar word je wel met een aanzienlijke daling van je omzet geconfronteerd? Ook dan kan je, ongeacht de sector waarin u actief bent, vanaf januari tem juni 2021 aanspraak maken op een specifiek crisis-overbruggingsrecht.

Je moet in dat geval kunnen aantonen dat jouw activiteit in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd, een omzetdaling van ten minste 40% heeft gekend ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het referentiejaar 2019. Je moet eveneens het verband tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis duidelijk verantwoorden.

Dit crisis-overbruggingsrecht is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Meer info daarover kan je als zelfstandige verkrijgen bij je sociaal secretariaat. Ook de aanvragen verlopen via hen.

 

Type
Nieuws
Datum
09.03.2021