Tussen beiden rees een dispuut over de vergoeding per verkochte multifunctionele printer. Dit resulteerde in een veroordeling van de Belgische overheid door het Europees Hof van Justitie. De Belgische wetgeving bleek immers niet in overeenstemming te zijn met de Europese regels.

De wet van 22 december 2016 tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek economisch recht werd op de valreep van het nieuwe jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De krachtlijnen zijn:

  • De forfaitaire vergoeding op reproductieapparaten (geïnd door Reprobel bij fabrikanten en invoerders van kopieertoestellen) die buiten de privésfeer gebruikt worden, wordt afgeschaft. Enkel de evenredige vergoeding (geïnd bij gebruikers en berekend op basis van het aantal gemaakte kopieën) blijft behouden.
  • Fotokopieën die thuis worden gemaakt vallen voortaan onder de thuiskopie-uitzondering.
  • De vergoeding compenseert enkel de schade veroorzaakt door reproducties die onder de reprografie-uitzondering vallen.
  • Voor fotokopieën wordt een eigen vergoedingsrecht voor uitgevers voorzien, verschillend van de vergoeding voor auteurs. Het gaat enkel om een vergoeding voor de uitgave op papier. Voor reproducties gemaakt in een digitale context wordt niet in een vergoeding voor uitgevers voorzien.
  • Alle uitzonderingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden samengebracht in één bepaling (papieren en digitale reproducties en mededeling in een gesloten netwerk), waaraan één vergoeding wordt gekoppeld. Dit moet voor een administratieve vereenvoudiging zorgen en een grotere juridische zekerheid voor onderwijsinstellingen met zich meebrengen.

Volgens minister Kris Peeters zou deze nieuwe regeling geen negatief effect hebben op de vergoedingen voor auteurs en uitgevers.
deAuteurs denkt echter dat de kans groot is dat beiden verlies zullen lijden. Het verschil in behandeling lijkt op het eerste gezicht niet logisch, daar zij elk een even grote schade lijden.

De effectieve inwerkingtreding van deze bepalingen en het vastleggen van de vergoedingen zullen door de Koning worden bepaald.
Raadpleeg de volledige wettekst.

De Koninklijke Besluiten voor reprografie (auteurs en uitgevers) en onderwijs worden in het voorjaar 2017 verwacht.

Type
Politieke dossiers, Literatuur, Strip & Illustratie
Datum
21.01.2017