Tariferingsregels voor audiovisuele mediadiensten en DVD/Blu-ray

Bij de aanvang van haar activiteiten zal deAuteurs hiernavolgende tarieven hanteren. Deze tarieven zijn algemene tarieven en de mogelijkheid bestaat om via algemene of individuele contracten af te wijken van deze tarieven.

Bovendien moet ook worden vermeld dat deze tarieven gelden in geval van medewerking. In geval van niet-medewerking, zoals bijv. in het geval van een exploitatie zonder toestemming of bij gebrek aan betaling of in geval van niet-medewerking aan de reporting zullen deze tarieven worden verhoogd (sancties).

1. Audiovisuele mediadiensten

Onder audiovisuele mediadienst moet worden verstaan: een dienst die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten, met als hoofddoel de levering aan het algemene publiek van programma’s ter informatie, vermaak of educatie via elektronische communicatienetwerken. Bedoelde audiovisuele mediadiensten zijn televisiediensten of radiodiensten, waar deAuteurs uitzendrechten zal innen voor de exploitatie van haar repertoire.

Hierna vermelde tarieven van uitzendrechten zijn van toepassing op de televisie- en radiodiensten ongeacht hun netwerk van uitzending. Hierna vermelde tarieven bevatten geen vergoeding voor de distributie van de mediadiensten, die het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke tarifering.

Het tarief bestaat uit een inningspercentage, al dan niet variabel, en een inningsgrondslag.

De geïnde som staat in verhouding met de totale inkomsten van de zenders, ongeacht of deze afkomstig zijn van een overheidsdotatie, abonnementen, publiciteit of sponsoring.

Het bedrag dat deAuteurs jaarlijks op die manier int, wordt verdeeld onder alle rechthebbende leden van wie de werken in het betrokken jaar en door de betrokken zenders zijn uitgezonden.

Het inningspercentage

Het inningspercentage is verbonden aan verschillende parameters, waaronder het volume van gebruik van het repertoire, de specifieke eigenschappen van het gebruikte repertoire op de mediadienst, de gevraagde garantie, de kwaliteit van de aangeleverde documentatie, de eigenschappen van de Mediadienst (haar marktaandeel, uitzendscherm, enz.), de gevraagde exploitaties.

Inningsgrondslag

Het zakencijfer van de recettes die worden gegenereerd uit publicatie, abonnementen op betaaltelevisie, betoelaging, sponsoring, verminderd met de regiekosten (die geplafonneerd worden volgens wat nationaal gebruikelijk is).

Uitzonderlijke gevallen

Er kan worden rekening gehouden met:

  • De plaats van de mediadienst binnen de exploitatieketen
  • Het ‘premium’ karakter
  • De individuele exploitatie of exploitatie binnen een boeket
  • De investeringen met betrekking tot creatie en productie op het vlak van repertoires
  • De voorkeur van de zender om te werken met minutaire tarieven of geïndexeerde forfaits, met het oog op administratieve vereenvoudiging.
  • Het publiek domein

Contract voor multi-exploitaties

Op vraag van de gebruiker kan een contract met een of meerdere multirepertoiretarieven besproken worden volgens de specifieke behoeften van degene die de rechten exploiteert.

2. DVD/Blu-ray

De auteursrechten op de DVD-verkoop worden berekend aan 6.1%, waarvan 3.5% voor scenario en 2.6% voor regie, op de verkoopscijfers. Indien er meerdere coauteurs zijn, worden deze tarieven aangepast pro rata het aandeel op de aangifte.

Inningsregels voor audiovisueel werk

De inningsregels worden vastgelegd:

  • Hetzij in het contract met de gebruikers
  • Hetzij in de algemene voorwaarden op de achterzijde van de factuur

Download hier de innings-en tariferingsregels