Artikel 1. Algemene bepalingen

Om het even welke opvoering in België van een werk uit het repertoire van deAuteurs is onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de auteur om voorwaarden te stellen die hem nog meer begunstigen.

Iedereen die een werk uit het repertoire van deAuteurs exploiteert, wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de voorwaarden van de exploitant zelf.

Artikel 2. Moreel recht

Het moreel recht is uitsluitend voorbehouden aan de auteur. Wie de toestemming heeft gekregen om een werk uit het repertoire van deAuteurs te exploiteren, is hoofdelijk aansprakelijk jegens de auteur voor inbreuken die zijn medecontractanten kunnen plegen op het moreel recht, meer bepaald het recht op eerbied voor zijn werk en zijn recht op vaderschap.

Behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de auteur, is het de exploitant nooit toegestaan om de titel van het werk te veranderen, stukken weg te laten of de tekst te laten veranderen. De auteur kan de repetitie(s) voor de opvoering van zijn werk bijwonen.

Op alle documenten die de exploitant verspreidt en die bestemd zijn voor mededelingen aan het publiek, moet de naam van de auteur in minstens even grote letters staan vermeld als die van de regisseur en/of de hoofdrolspeler(s).

Artikel 3. Reikwijdte van de toestemming

Een toestemming voor een exploitatie en de vergoeding die eruit voortvloeit (zie artikel 4) geldt enkel voor de opvoeringen zelf en niet voor enige andere communicatie of reproductie onder welke vorm dan ook van het volledige of stukken uit het werk. Ze wordt strikt persoonlijk verstrekt en kan niet aan een derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deAuteurs.

De opvoeringen zijn enkel toegestaan wanneer men aan deAuteurs alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt om de vergoeding voor de auteursrechten te berekenen (zie artikel 4) en om de betalingsmodaliteiten te kunnen bepalen (meer bepaald het aantal opvoeringen, het aantal plaatsen in de zaal, de prijzen van de tickets, de subsidies, eventuele sponsoring of, voor zover van toepassing, een kopie van het aankoop-, coproductie- co-realisatiecontract.

Artikel 4. Basistarieven voor de vergoeding van de auteur

Deze basistarieven staan los van eventuele rechten of vergoeding die als schrijfpremie geldt of uitbetaald is voor het schrijven in opdracht.

  •   Voor professionele opvoeringen bedraagt het basistarief aan rechten 12 % (excl. BTW) voor dramatische werken en choreografieën en 12.25 % (excl. BTW) voor lyrisch werk. Deze inningpercentages worden berekend op de brutorecette per voorstelling. Bij het tarief wordt altijd een gegarandeerd minimum per voorstelling vermeld, dat is vastgelegd en toegewezen aan elke organisator, afhankelijk van het aantal plaatsen in de zaal, subsidies, sponsoring en de ticketprijzen. Gaat het om een aankoop, een coproductie, cofinanciering, of enige andere vorm die een minimale recette veronderstelt, dan wordt het gegarandeerde minimumbedrag per voorstelling berekend op die betreffende som. Voor de bepaling van het minimum per voorstelling, wordt altijd het minimum gekozen dat het gunstigst is voor de auteur. In het opvoeringcontract worden voorzien : een minimaal aantal voorstellingen binnen een bepaalde termijn, een schadeloosstelling bij afgelasting van elke opvoering die dit aantal vermindert, een schadeloosstelling bij afgelasting van het volledige aantal opvoeringen, en een termijn waarbinnen deze schadeloosstelling moet worden vereffend.

Voor regie worden de rechten bovenop de auteursrechten van het opgevoerde werk berekend.

Onder brutorecette wordt verstaan: het geheel aan brutobedragen, zonder enige uitzondering, inclusief taksen maar exclusief BTW, die toekomen aan de debiteur van de vergoeding of aan een derde en die verbonden zijn aan de opvoering van een werk. In de brutorecette zitten ook de plaatsen die de organisator contractueel afstaat aan derden, voor sponsoring of andere redenen. Deze plaatsen moeten in de recetteopgave worden vermeld met de waarde van de verkoopprijzen voor gelijkwaardige plaatsen tijdens de opvoering.

  •  Voor opvoeringen door amateursgezelschappen geldt voor zalen met meer dan 300 plaatsen als basistarief het inningpercentage van 12,60 % (excl. BTW) op de brutorecette. Voor zalen tot 300 plaatsen zijn specifieke tarieven voorwaarden van toepassing, die bij de toestemming worden meegedeeld, los van ticketopbrengst of inning op recette.Wanneer de voorstelling(en) word(t)(en) afgelast, wordt de voorafbetaling beschouwd als definitief verworven garantiebedrag voor de auteur. Wanneer geen voorafbetaling heeft plaatsgevonden, wordt een gelijkwaardig garantiebedrag uitbetaald.

Artikel 5. Inningsmodaliteiten

De vergoedingen zoals voorzien in artikel 4, zijn verschuldigd vanaf het verlenen van de toestemming en opeisbaar vanaf het ogenblik van de opvoering.

In toepassing van van artikel XI.202 WER (vroeger artikel 32 AW), stuurt de debiteur spontaan en 7 dagen na de opvoering een recetteopgave naar deAuteurs, met name een met bewijsstukken gestaafde staat van zijn bruto ontvangsten en een duidelijke vermelding van het aantal ingenomen plaatsen (per categorie). De debiteur betaalt binnen de 7 dagen na de ontvangst van de factuur van DEAUTEURS, de verschuldigde vergoeding, verhoogd met het op dat moment van toepassing zijnde BTW-tarief.

De debiteur is altijd verplicht om in te gaan op het (schriftelijke) verzoek van deAuteurs om deze gegevens per opvoering door te geven aan deAuteurs. deAuteurs behoudt zich het recht voor om onmiddellijk de verschuldigde vergoeding te innen bij de debiteur of op de plaats van de opvoering, wanneer zij veronderstelt dat dit in het belang is van de auteur.

Alle documenten die toelaten de recette te controleren, blijven tot vijf jaar na de voorstelling ter beschikking van deAuteurs.

In de recetteopgave kan maximaal 10 % van het totale aantal ingenomen plaatsen als gratis plaatsen vermeld staan, behalve bij uitdrukkelijke afwijkingen als premières, volgens de beroepsgebruiken. Elke vrijkaart boven dat plafond wordt meegeteld in de recette als een betaalde plaats van dezelfde categorie.

Wanneer de recetteopgaven niet worden teruggestuurd, neemt deAuteurs aan dat alle plaatsen ingenomen werden. Deze modaliteiten gelden echter niet voor opvoeringen door amateursgezelschappen die een voorafbetaling van het gegarandeerd minimum correct hebben uitgevoerd.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid van de organisator die een toelating heeft ontvangen/titularis van de toelating

Wie de toelating krijgt om een werk te exploiteren, is persoonlijk en hoofdelijk gebonden om de vergoedingen te betalen, ongeacht zijn akkoorden met derden.

Artikel 7. Sancties

Bij schending van de bepalingen opgenomen in boek XI van het Wetboek Economisch Recht of een van de voorwaarden die verbonden zijn aan de toelating, kan deAuteurs per aangetekende brief elke toelating opheffen voor het werk in kwestie of voor elk ander werk uit haar repertoire.

Niet-betaling van de factuur tegen voorziene datum, brengt een verhoging van administratieve kosten van 12,50 euro mee.   Elke vertraging in betaling brengt vanaf de datum van opvoering, per maand, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% mee bovenop de nog verschuldigde som. Een begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.

Vertraging brengt, bij wijze van sanctie, de bijkomende betaling van 15% van het verschuldigde bedrag mee, met een minimum van 50 euro.  Elke niet-aangevraagde voorstelling van een werk uit het repertoire van DEAUTEURS, zal, zonder gerechtelijke stappen uit te sluiten, een automatische verhoging van de basistarieven met 50 % meebrengen en met 100 % als de titel van het werk is aangepast of de naam van de auteur niet vermeld staat.

Artikel 8. Slotbepalingen

deAuteurs krijgt per voorstelling twee gratis kaarten van de eerste categorie tot haar beschikking. Onderhavige algemene voorwaarden en elke andere contractuele verbintenis die daaruit voortvloeit, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.